ឧបករណ៍ប្តូររោមភ្នែករោមភ្នែកទំហំ 3D ភាគទី 6D AS09

3D 6D Volume Lash Extension Tweezers AS09 - MISSLAMODE

$ 9.29 ដុល្លារអាមេរិក

ឃ្លាំង
បរិមាណដែលត្រូវទទួលទាន

សេចក្ដីលម្អិត

✅ MATERIAL: Surgical Grade - Stainless steel

✅ SIZE: 4.52 inch /11.5 cm

✅ Usage The straight tip is specifically designed for the easy pick up of multiple hairs off the tray. The angled tip is perfect for selecting an individual lash or to separate a client's natural lashes in order to isolate one natural lash.

✅ PROFESSIONAL MAKING: Perfect for tweezers precision, isolating and picking up eyelashes. The fine pointed tips make it easier to maneuver into any direction or angle. Lightweight so does not cause hand fatigue.

✅ PRECISE: The edge of every pointed tweezer is aligned to ensure great eyelash tweezers every time.

ស្វែងរកហាងរបស់យើង