ម៉ោងធ្វើការ: ច័ន្ទ - សុក្រ 1: 00 AM - 10: 00 ម៉ោង GMT

                                8: 00 AM - 5: 00 AM EST

                                9: 00 AM - 6: 00 PM BJT

                                12: 00 PM - 9: 00 នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីក្រុងមែលប៊ន

ប្រសិនបើមានអ្វីត្រូវការជំនួយអ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលដោយឥតគិតថ្លៃ។

អ៊ីមែល៖ misslamode@126.com

 

                                 

អ្នកបានជាវដោយជោគជ័យ!